Sasha Bom+7-985-222-1906sashabom@gmail.com+7-985-885-7687

My Friend’s Neighbour

My Friend’s Neighbour
100x125cm collage on wood panel 2018